Misiunea noastră

Biodiversitatea – imensa variatate a vieţii pe Pământ – este ceea ce face planeta noastră nu numai locuibilă, dar şi frumoasă. Depindem de bogaţia naturală a planetei noastre în ceea ce priveşte hrana, energia, lemnul, materiile prime, aerul şi apa curate, care fac viaţa posibilă şi sunt motorul economiei noastre. Şi, de asemenea, ne întoarcem la mediul nostru ambiant pentru lucruri mai puţin tangibile – îl privim pentru plăcerea estetică şi ca sursă de inspiraţie artistică, pentru recreere. Diversitatea biologică – sau biodiversitatea – este un factor-cheie în conservare, înglobând bogaţia vieţii pe Pământ şi imensa varietate sub care aceasta se regăseşte. Convenţia asupra Diversităţii Biologice (CDB) defineşte diversitatea biologică drept „variabilitatea printre organismele vii din toate mediile naturale (aerian, terestru, marin şi alte ecosisteme acvatice) şi complexele ecologice din care acestea fac parte integrantă; aceasta include diversitatea în cadrul aceleiaşi specii, diversitatea dintre specii şi pe cea a ecosistemelor”.

Europa găzduieşte o diversitate naturală unică, iar cele 12 noi State Membre îi sporesc această diversitate. Cu toate acestea, în ultima perioadă, pierderea biodiversităţii s-a accelerat într-un ritm fără precedent, atât în Europa, cât în întreaga lume. S-a estimat că rata actuală de extincţie este de la 1000 la 10000 de ori mai mare decât rata normală. În Europa, 42% dintre mamifere sunt în pericol de disparţie, împreună cu 15% dintre păsări şi 45% dintre fluturi şi reptile. Vulpea polară, râsul iberian, veveriţa sunt toate serios ameninţate. Au mai rămas doar câteva sute de râşi, de exemplu, cu habitatul în patru regiuni ale Spaniei. Izolate unele faţă de celelalte, aceste comunităţi de animale slăbesc treptat datorită imposibilităţii împerecherii încrucişate.

Zimbri in rezervatia Vinatori, jud. NeamtSituaţia nu stă mai bine nici în ţara noastră. Odinioară în număr foarte mare, bourul şi acvila au rămas doar ca simboluri pe stemele Moldovei şi Munteniei. Zimbrul, cel mai greu animal de uscat european, poate fi admirat numai Rezervaţia Dragoş-Vodă de la Vânători - Neamţ, în Rezervaţia Neagră de la Bucşani - Dâmboviţa (cea mai mare rezervaţie din România, ca număr de exemplare), la Haţeg - Slivuţ. Dropia, care odinioară împânzea Câmpia Bărăganului, a fost redusă numeric la doar câteva exemplare existente astăzi în Dobrogea. Râsul, capra neagră şi cocoşul de munte sunt astăzi animale ocrotite de lege. În acelaşi regim legislativ se află şi multe specii de plante din ţara noastră, printre care: floarea de colţ, garofiţa Pietrei-Craiului, tisa, bujorul românesc, sângele voinicului şi altele.

Pentru planeta noastră, biodiversitatea este importantă din multe puncte de vedere: etic, afectiv, economic şi al mediului ambiant. Ecosistemele au valoare intrinsecă. Ele ne oferă plăceri emoţionale şi estetice, ne oferă posibilităţi excepţionale pentru recreere. Ele ne curăţă apa, ne purifică aerul şi ne întreţin solurile. Ele reglează climatul, reciclează nutrienţii şi ne oferă hrană, materii prime şi resurse pentru medicamente (peste 40% dintre medicamentele moderne provin de la plante şi animale). Ele formează fundaţia pe care societatea umană este construită. Aşadar, populaţia umană este dependentă de „serviciile ecosistem” oferite gratuit de către natură, cum ar fi purificarea apei şi a aerului, reciclarea nutrienţilor, lemnul sau peştii. Acestea sunt predominant bunuri publice fără piaţă sau cost, astfel încât pierderea lor cel mai adesea nu este detectată de către sistemul nostru economic şi, care urmare, poate continua neabătut.

Dezvoltarea civilizaţiei umane, însoţită de o multitudine de presiuni asupra mediului înconjurător (industrializarea, creşterea populaţiei, modificarea dietei, urbanizarea, schimbările climatice etc.) face ca biodiversitatea să treacă printr-o perioadă de declin şi ca ecositemele să fie degradate continuu şi, de cele mai multe ori, ireversibil.

Un capitol deosebit de actual în întreaga lume şi cu impact semnificativ asupra calităţii mediului înconjurător şi diversităţii biologice îl reprezintă deşeurile, atât din punct de vedere al protecţiei mediului, cât şi din punct de vedere economic. Cu toţii ştim că creşterea economică, extinderea investiţiilor în noi capacităţi de producţie reprezintă semnale ale unei dezvoltări economice, care trebuie însoţită de măsuri şi acţiuni concrete întreprinse pentru protejarea mediului înconjurător.

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în strategia proprie de implementare a legislaţiei de mediu, a promovat conceptul dezvoltării durabile, conform căruia protecţia mediului trebuie armonizată cu dezvoltarea economică şi socială. Valorificarea şi reutilizarea materialelor aduc beneficii substanţiale atât mediului, cât şi societăţii. Reciclarea reduce cantitatea de deşeuri eliminate prin depozitare finală, previne poluarea, economiseşte energia, aprovizionează sectorul industrial cu materii prime valoroase şi eficientizează procesele de producţie, creează noi locuri de muncă, reduce nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră, stimulează dezvoltarea tehnologiilor „verzi” şi conservă resursele naturale pentru generaţiile viitoare. Realizarea acestui deziderat - reciclarea materialelor - presupune o bună colaborare între toţi factorii implicaţi în sistemul de management integrat al deşeurilor, dar şi o schimbare în mentalitatea şi comportamentul agenţilor economici şi populaţiei în general. Această schimbare de mentalitate are la bază conştientizarea, care reprezintă un proces mai de lungă durată, prin care agenţi economici şi cetăţenii sunt sensibilizaţi cu privire la interesul comun asupra unor practici de gestionare a deşeurilor. Considerăm că, mai înainte de toate, este necesară această conştientizare în rândurile generatorilor de deşeuri asupra pericolelor la care se pot expune atât pe ei înşişi, cât şi mediul ambiant în cazul unei gestionări incorecte.

În acest context european şi mondial, caracterizat, pe de o parte, prin constanta degradare a mediului înconjurător datorită activităţilor desfăşurate de specia umană şi, pe de altă parte, prin constanta înăsprire a legislaţiei privind protecţia mediului, firmele Grupului APISORELIA îşi propun să-şi aducă o contribuţie importantă la conservarea cadrului natural la ţării noastre şi la protejarea mediului ambiant printr-un management al deşeurilor corect şi conform cu cerinţele legale şi standardele în vigoare.

Floarea de coltFirmă APISORELIA, implicată în activităţi de colectare/preluare, depozitare temporară şi transport la eliminarea finală a unei game ample de deşeuri periculoase şi nepericuloase, desfăşoară aceste activităţi pe baza autorizaţiilor de mediu emise de autorităţile competente şi cu respectarea reglementărilor de protecţia mediu şi de transport al mărfurilor. Colaborarea cu clienţii noştri se face numai pe bază de contract, cu întocmirea tuturor formalităţilor şi obţinerea tuturor avizelor cerute de legislaţia specifică. De asemenea, partenerilor noştri de contract le sunt impuse condiţii de ambalare a deşeurilor, astfel încât să nu exite riscul scurgerii de produse chimice pe durata transportului. Toate aceste lucruri, la care se adaugă faptul că întreaga noastră flotă auto este menţinută în stare de funcţionare corespunzătoare, atrag după sine o protejare reală a mediului înconjurător şi, implict, un cadrul natural frumos, "nepoluat" cu deşeuri.

Activităţile firmei noastre în domeniul colectării deşeurilor au ca rezultat o scădere a cantităţii de deşeuri la generatorii industriali. Stocarea temporară a deşeurilor în depozitul nostru autorizat asigură o sortare primară corespunzătoare a deşeurilor colectate, dacă această sortare nu a fost deja realizată de către generator. Derularea contractelor dintre APISOLERIA şi fimele autorizate în eliminarea finală a deşeurior asigură certitudinea că deşeurile, o dată preluate de la generatori, ajung la un eliminator final autorizat, care le poate fie incinera, fie depozita definitiv într-un depozit autorizat. În acest fel se elimină posibilitatea ca deşeurile să ajungă, sub diferite forme, în mediul înconjurător, degradându-l. În paralel cu aceste activităţi, specialiştii din cadrul grupului nostru de firme pot oferi clienţilor noştri, gratuit, consultanţă şi diferite alte informaţii în domeniul managementului deşeurilor, contribuind astfel la procesul de conştientizare.